Volver a los detalles del artículo Investigació biomorfològica comparativa dels gèneres <i>Consolida</i> (DC.) S.F. Gray i <i>Aconitella</i> Spach en relació amb llur taxonomia i filogènia Descargar Descargar PDF